+420 777 790 990 ok3d@ok3d.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby – podnikatele, podnikající pod firmou „
  ECO RAPIDO3, s.r.o. (dále též „prodávající“, nebo „poskytovatel“), se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 OSTRAVA, IČ 07286465, s provozovnou v Olomouci na ulici Holická 47,

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, či na základě kupní nebo obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávající a jinou osobou (dále jen „kupující“, „odběratel“ nebo „uživatel“) prostřednictvím internetového portálu (obchodu) poskytovatele.
Internetový portál (obchod) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ecorapido.cz.

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy si kupující prostřednictvím internetového portálu prodávajícího pořizuje produkt, který poskytovatel nabízí, popř. na jiné případy, je-li tak smluvními stranami ujednáno.
 2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahují se na něho vedle těchto obchodních podmínek a občanského zákoníku, ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění. V případě, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít s prodávající kupní, či obdobnou
  smlouvu, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení týkající se ochrany spotřebitele se na ni nevztahují.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce prodávajícího a je umožněna jejich reprodukce, uchování či archivace, pro případné pozdější zobrazení kupujícím, či uživatelem, což tito zmínění berou na vědomí a v případě objednávání zboží si tyto obchodní podmínky uchovají pro svoji případnou potřebu.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Objednávat produkty poskytovatele může kupující na základě registrace (uživatelský účet) nebo bez registrace.
 8. Internetový obchod je elektronický portál poskytovatele provozovaný na webové stránce www.ecorapido.cz, který slouží především k nabídce produktů a jejich koupi.
 9. Produktem se rozumí veškeré zboží prodávané, resp. Nabízené poskytovatelem v internetovém obchodě.
 10. Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštěvuje internetový obchod poskytovatele. Uživatelem je i kupující.
 11. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, nebo má v úmyslu nakoupit produkty nabízené prodávajícím v internetovém obchodě. Kupující je také uživatel.
 12. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná, tedy nenakupuje, popř. neuzavírá s prodávajícím jinou smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.
 13. Produkt na zakázku je zboží, které je zákazníkovi připraveno tzv. „na míru“, na základě jeho konkrétního požadavku, dále jen „produkt na míru“. Při objednání produktu na míru je kupující povinen složit prodávajícímu, zálohu ve výši 50 % kupní ceny.
 14. Objednávka a uzavření smlouvy
 15. Není-li prodávajícím stanoveno jinak, má kupující možnost objednávat produkty jednorázově, jako neregistrovaný uživatel.
 16. Objednávka musí obsahovat přesný název objednávaného zboží, popř. katalogové číslo, je-li uvedeno, počet kusů, které kupující objednává, osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, kontaktní e-mail a telefon). V neposlední řadě kupující určí způsob dodání (viz. čl. IV. Dodací podmínky).
 17. Prodávající uvádí u každého nabízeného produktu údaje a informace, které tento produkt specifikují tak, aby byl dostatečně konkrétní a srozumitelný a nebylo tak pochyb o tom, co je předmětem produktu nebo jaká je jeho cena.
 18. Pro objednání produktu vyplní kupující elektronický objednávkový formulář (nákupní košík) na internetovém portálu poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje informace především o: a) kupujícím, b) objednávaném produktu, c) cenu produktu, případné vícenáklady (na dodání, balení, atp.), d) způsobu úhrady ceny za objednaný produkt, e) zvolený způsob dodání, je-li nabízen.
 19. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle odběratel
  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit a odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Není-li uvedeno jinak, potvrzení přijetí objednávky se nepovažuje za přijetí (akceptaci) objednávky, resp. Není uzavřením kupní smlouvy.
 20. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný produkt, cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných
  údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 21. Prodávající je oprávněn požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud není k výzvě prodávajícího totožnost kupujícího ověřena, nebo neníli potvrzena platnost objednávky, považuje se objednávka za neplatnou. Smluvní vztah tak nevznikne.
 22. Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnácti dnů.
 23. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména v případě, kdy kupující v minulosti porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím, popř. porušil, či porušuje VOP.
 24. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a odběratelem vzniká potvrzením objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem odesláno na elektronickou adresu odběratele. Pokud k tomuto nedojde, pak zaplacením kupní ceny kupujícím.
 25. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant
  objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 26. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.
 27. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 28. Uzavřenou smlouvou se prodávající především zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 29. Kupující může zrušit objednávku, v případě, že ji prodávající doposud nepotvrdil. Objednávky přijaté prodávajícím jsou považovány za závazné. Závaznou objednávku lze zrušit po dohodě s prodávajícím.
 30. Možnost zrušení objednávky se nevztahuje z povahy věci na objednávku týkající se produktu na míru. V případě, že by kupující odmítl převzít takto objednané zboží, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu veškerých vynaložených nákladů. Tento nárok může dosahovat 100 % avizované kupní
  ceny. Tuto skutečnost bere kupující, který objednává produkt na míru, na vědomí.
 31. Prezentace produktů, tak jak je umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu má především informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží a § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

                     III. Cena produktu a platební podmínky

 1. Ceny produktů jsou prodávajícím uváděny včetně veškerých daní, cel a poplatků. Ceny produktů nezahrnují náklady na balení, dopravu a dodání produktů kupujícímu (dále jen „ostatní náklady“). Tyto ostatní náklady, jsou-li, se připočítávají k ceně produktů.
 2. Cena produktů je uváděna v českých korunách (CZK). Informace o nákladech za balení, dopravu a dodání obsahuje objednávkový formulář, popř. internetový obchod. Obecně pak o těchto nákladech pojednává čl. IV. VOP.
 3. Ceny produktů, tak jak jsou uváděny v internetovém obchodě, stejně jako ceny za ostatní náklady jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy není možné kombinovat, nestanoví-li prodávající jinak.
 4. Prodávající má právo uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně dohodnutou cenu (množstevní sleva, atp.).
 5. Prodávající má možnost poskytnou na produkty slevu, označit je jako „akční“, či „platí do vyprodání zásob“. Takovéto označení má svá pravidla pro uplatnění. Pravidla jsou prodávajícím zveřejněna na webu internetového obchodu. V případě že je kupujícím uplatňován nárok na takto označené zboží v rozporu se stanovenými pravidly, není prodávající povinen uzavřít smlouvu za takových podmínek. Prodávající musí kupujícího upozornit, že pravidla pro uplatnění, resp. Využití „akce“ či „slevy“ nenaplnil a nabídne mu vyřízení objednávky standardním způsobem.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.
 7. Prodávající upozorní kupujícího, pokud uváděná cena produktů v internetovém obchodě neodpovídá aktuální situaci. Pokud kupující nesouhlasí se změnou ceny, vyhrazuje si prodávající možnost od smlouvy odstoupit.
 8. Cenu produktu, včetně ostatních nákladů ve smyslu odst. 1, tak jak jsou vždy uvedeny u těchto produktů, kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího,
 9. Pokud bude mít kupující jinou potřebu úhrady zvolený způsob platby označí kupující v objednávce.
 10. Prodávající požaduje od kupujícího uhradit cenu produktu předem před zahájením výroby atypických skříňových generátorů ozonu. Jedná se o výrobu na zakázku. Při prodeji měřících přístrojů a generátorů ozonu OZONTECH – po platbě bude odesláno zboží zákazníkovi.
 11. Cena produktu je splatná do 5-ti dnů od uzavření smlouvy, nebo do konkrétního data, které stanoví prodávající.
 12. Nezaplacením ceny zboží ve stanoveném termínu smlouva zaniká. V případě že si strany poskytly, byť jen částečné plnění, jsou povinni vrátit si vše, co navzájem od druhé strany získaly, nedohodnou-li se jinak.
 13. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V takové případě je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele, popř. ji přiloží v
  papírové podobě k objednanému zboží.

 

 1. Dodání a nabytí vlastnického práva
 2. Zboží, které má prodávající skladem, expeduje zpravidla nejpozději do 48 hodin od přijetí platby na účet.
 3. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží je vyřazeno z prodeje – nabídky, jedná se jen o doprodej zboží z důvodu, kdy materiál, který byl na výrobek použitý již není k dispozici, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání, atp.) není možné za stanovených podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení bude kupující neprodleně informován. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel, nebo účet, ze kterého byla platba poukázána, a to do 5-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 4. S ohledem na povahu nabízených produktů dodává prodávající objednané zboží buď při osobním převzetí, anebo prostřednictvím zasilatele. Je na kupujícím jaký způsob dodání, resp. převzetí zvolí.
 5. Náklady spojené s dodáním, nejsou součástí kupní ceny produktů a jsou vždy uvedeny u volby dodání na webu internetového obchodu s případnými dalšími náklady. V případě, že je nutné zboží dodávat opakovaně a to z důvodu nikoliv na straně prodávajícího, je kupující povinen uhradit vícenáklady s tím spojené.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající má uzavřenou smlouvu se zasilatelem na doručování produktů pouze v rámci ČR. Možnost doručení do zahraničí je možná pouze na základě předchozí dohody s prodávajícím.
 7. Dodáním ve smyslu těchto VOP se rozumí okamžik, doručení zboží kupujícímu a to v souladu se smlouvou a na adresu, kterou uvedl. Dodáním je rovněž okamžik osobního převzetí zboží kupujícím.
 8. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením plné kupní ceny, nikoliv dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
  okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale neučinil tak. (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).
 9. Kupující je povinen zboží při převzetí pečlivě překontrolovat, především pak to, zda je obal neporušen, nezdeformován atp. V případě že má kupující pocit, že zboží vykazuje závady, oznámí to přepravci a prodávajícímu. S oběma pak sepíše protokol o převzetí s výhradou, anebo protokol o tom, že zboží převzít odmítl. Takovéto odmítnutí se nepovažuje za bezdůvodné. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží přebírá a případná reklamace z důvodu porušeného obalu nemusí být prodávajícím uznána.
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě ode dne uzavření smlouvy a to bez udání důvodů (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku). V takovém případě má kupující právo na vrácení plné ceny produktu. Odstoupení zašle kupující prodávajícímu písemně na jeho kontaktní adresu, která je uvedena v těchto VOP. Odstoupení od smlouvy postačí zaslat
  elektronicky.
 12. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 VOP se smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí prodávající peněžité plnění přijaté od kupujícího, včetně případných nákladů na dodání, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. Kupující může vždy požádat o platbu na svůj bankovní účet a prodávající mu vyhoví. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Kupující pak
  prodávajícímu ve stejné době vrátí zboží, od jehož koupi odstupuje, a to na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží musí být kupujícím vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, pokud možno v původním obalu. Prodávající nepřebírá zboží, které je mu vraceno kupujícím na dobírku,
  což kupující bere na vědomí.
 13. Právo podle odst. 1 se nevztahuje na zboží objednané jako produkt na míru. Přiměřeně se užije odst. 11.

 

 1. Kupující přiloží k vracenému zboží kopii dodacího listu, popř. faktury a písemné vyjádření o tom, že od smlouvy odstupuje. Uvede své kontaktní údaje a dále uvede, jaký způsob vrácení peněz požaduje.
 2. Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží, za účelem jeho případného poškození, opotřebení či částečného upotřebení.
 3. Je-li kupujícím vracené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně upotřebeno, má prodávající nárok na náhradu škody. Tuto škodu může prodávající jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, popř. nároku na vrácení nákladů na dodání zboží. 7. Kupující je v případě, že odstupuje od smlouvy a zboží vrací povinen, zasílá-li ho prodávajícímu, zabalit ho tak, aby nedošlo k poškození. Za zboží poškozené či zničené při přepravě, kdy k poškození či zničení došlo použitím nevhodného obalu, nemusí prodávající vrátit kupní cenu.
 4. V případě, že kupující vrací zboží prodávajícímu a zvolí způsob přepravy jiný, než ten nejlevnější, který prodávající nabízí, bere na vědomí, že prodávající je povinen uhradit náklady na vrácení zboží, které odpovídá nejlevnějšímu způsobu přepravy, který nabízí.
  9. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté plnění dříve, než-li mu kupující vrátí zboží, nebo spolehlivě prokáže, že jej odeslal.
 5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, v případě odstoupení od smlouvy kupujícím hradí kupující. Prodávající může započíst své náklady spojené s navrácením zboží oproti kupní ceně a nákladům na dodání zboží, které mají být vráceny.
 6. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
  přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající nejpozději do 5-ti dnů kupujícímu případně zaplacenou kupní cenu. Není-li dohodnuto jinak, tak způsobem jakým mu byla poukázána. Není-li to takovým způsobem možné, tak bezhotovostně na jeho účet. Kupující poskytne v tomto případě prodávajícímu součinnost.
 2. Poskytne-li prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím i zboží neobjednané (typicky dar) je tento dar poskytován s rozvazovací podmínkou. Vrací-li kupující objednané zboží, resp. dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, je kupující povinen vrátit i dar.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, nemá-li kupující při objednávce splněny své závazky, ačkoliv jsou po splatnosti.
 4. Práva z vadného plnění
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt, který mu poskytuje je bezvadný a má všechny vlastnosti či náležitosti smluvními stranami ujednané, nebo prodávajícím uváděné, či deklarované. Zejména pak, že má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Ke Zboží je přikládán daňový doklad.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jejího sídla, popř. elektronicky na oficiální elektronické adrese prodávajícího, která je dostupná na internetovém portále prodávajícího. Uplatnění reklamace je možné i prostřednictvím elektronické komunikace.

 

 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemnou reklamaci.
 2. Výše uvedené ustanovení a především záruka za jakost se nepoužije, resp. nevztahuje na produkt, o kterém prodávající prohlásí, že nedosahuje kvality obvyklé, např. tím že má vadu, kterou prodávající označí, je opotřebené, atp. Takový produkt nabízí většinou prodávající jako produkt druhé jakosti a poskytuje za něho slevu. Je-li produkt takto označen, nemůže kupující uplatnit nárok z vadného plnění, týká-li se závada či opotřebení důvodu, pro které je produkt snížené kvality či jakosti.
 3. Nedohodnou-li se strany jinak, platí, že jakákoliv korespondence mezi smluvními stranami bude probíhat písemně. Písemnosti se doručují elektronicky, osobně, nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
 4. Za adresu prodávajícího je považována adresa, která je uvedena v těchto VOP.
 5. Za adresu kupujícího je považována adresa, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu, popř. adresa kterou udá jako doručovací v rámci objednávky. Přednost má adresa uvedená v rámci
  uživatelského účtu.

                                         VII. Reklamační řád

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím a spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. U všech produktů nabízených prodávajícím kupujícímu, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady .
 3. V případě, že se v průběhu záruční lhůty vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být produkt používán řádně a v souladu s účelem, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.
 4. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.
 5. V případě odstranitelné vady u používaného produktu má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z
  kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.
 7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby prodávajícím určené) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
  nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Chybí-li některá z části zboží, počíná běh lhůty pro vyřízení reklamace až dodáním chybějících částí.
 8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými
  zásadami.
 9. Není-li prodávající schopen reklamaci vyřídit ve lhůtě dle předchozího odstavce, má kupující právo na výměnu zboží, popř. na vrácení kupní ceny.
 10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží, nebo zboží druhé jakosti prodávající neodpovídá za vady způsobené dosavadním používáním nebo
  opotřebením; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující má případně nárok na přiměřenou slevu.
 12. Nárok kupujícího na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případě, že: a) je zjevně porušená ochranná či záruční pečeť, čárový kód či nálepka, pokud na výrobku je,
 13. b) došlo k mechanickému poškození zboží,
 14. c) s produktem bylo neodborně zacházeno, nebo byla zanedbána péče o zboží,
 15. d) produkt byl používán v rozporu s návodem k použití nebo způsobem pro který není vhodný,
 16. e) v dalších případech, ve kterých bude prokázáno, že kupující užíval produkt nesprávně.
 17. Reklamaci uplatní kupující tak, že:
 18. a) Informuje prodávajícího telefonicky, e-mailem (info@ecorapido.cz) či písemně.
 19. b) Pokud to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty, nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní
  internetového obchodu.
 20. c) Doručí reklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající
  nepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
  d) Reklamaci je možné uplatnit osobně a to v provozovně poskytovatele na ulici Holická 47, 779 00 Olomouc, kdy si návštěvu domluví dopředu telefonicky na tel č. 777790990. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
  Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 21. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

                          VIII. ADR – mimosoudní řešení sporů

 1. V případě že by došlo mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku sporu, který by vyplýval z uzavřené smlouvy a který by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn (nikoliv povinen) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu.
 2. K mimosoudnímu řešení sporů spotřebitele a prodejce je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI).
 3. Kontaktní informace ČOI: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz
 4. Kupující, který je spotřebitelem, má dále možnost využít k řešení sporů online formulář zřízený Evropskou komisí a to na internetové adrese:
  http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/adrodr/index_en.htm
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též „nařízení“)
  (společně dále jako „platná legislativa“).
 7. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: a) jméno a příjmení, tituly, b) adresa bydliště, c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),
  d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 8. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu na e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické
  platby a doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.
 9. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě
  znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení, nebo informaci. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající
  přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
 10. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. V opačném případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.
 11. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele, popřípadě jinou osobu. Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám. Případnou výjimku tvoří třetí strana, jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba předmětu koupě (příjemci osobních údajů).
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 12. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 13. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 14. a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 15. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
 16. c) vznést proti zpracování námitku,
  d) podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 www.uoou.cz, posta@uoou.cz
 17. Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 18. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.
 19. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Prodávající této žádosti vyhoví, jsou-li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17 nařízení). Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu, případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí
  být prodávajícímu doručena písemně.
 20. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 21. Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím
  technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.
 22. Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 nařízení.
 23. Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních stran nárok na odměnu.
 24. Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.
 25. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 26. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv
  odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
 27. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 28. Závěrečná ustanovení
 29. Formu doručování si smluvní strany mohou stanovit dohodou.
 30. Oznámení týkající se vztahů kupujícího a poskytovatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, se považuje za doručené, je-li doručeno elektronicky na známou elektronickou adresu smluvní strany, nebo poštou, formou doporučeného dopisu, není-li smluvními stranami dohodnuto
  nebo stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich přečtení druhou stranou, v případě dodání prostřednictvím pošty jejich platným doručením.
 31. Tyto obchodní podmínky se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 občanský zákoník v platném a účinném znění, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění a souvisejícími právními předpisy.
 32. Veškeré změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek se činí pouze písemnými dodatky, které budou zveřejňovány v elektronické podobě na internetové adrese poskytovatele.

 

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Internetové rozhraní obchodu používá službu GOOGLE Analytics, která mimo jiné využívá souborů „cookies“. Uživatel souhlasí s „cookies“ jako službou. Svůj souhlas stvrzuje tím, že souhlasí s těmito VOP. Více o službě GOOGLE Analytics, která využívá souboru „cookies“ (https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/features/index.html).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s uzavíranými smlouvami a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu uzavíraných smluv, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
  9. Odesláním objednávky odběratel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající archivuje VOP i jednotlivé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nebo způsobem stranami dohodnutým. Archiv je v elektronické podobě a není přístupný třetím osobám (s výjimkou zákonných důvodů). Prodávající poskytne kupujícímu na jeho požádání VOP nebo uzavřenou smlouvu v textové podobě (nejčastěji
  v el. podobě na elektronickou adresu).
 3. Prodávající není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Poskytovatel může znění VOP měnit či doplňovat. Kupujícího vždy vhodnou formou upozorní, že došlo ke změně či doplnění VOP.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení. Den vyhlášení je 29.1. 2020.

 

Kontaktní údaje:

                      

                          Eco Rapido3, s.r.o.

fakturační adresa:
Eco Rapido3, s.r.o.
Sládkova 372/8
702 00 OSTRAVA

IČ: 07286465

DIČ: CZ07286465

poštovní adresa:

Holická 47,

779 00 OLOMOUC

 

                                 Pavel VYSLOUŽIL: +420 777 071 170

 

                                 Oldřich KOVAŘÍK: +420 777 790 990

 

 

info@ecorapido.cz